صفحه اصلی - سازمان مدیریت حمل و نقل میبد

سیدهاشم منتظری بارجین
سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری میبد