روز چهارشنبه 30 مردادماه 1392 جمعی از مدیران عامل و پرسنل سازمان حمل و نقل و تاکسیرانی استان یزد از سیستم هموشمند سازمان تاکسیرانی کاشان بازدید نمودند.
اتوماسیون بهره برداری و بازرسی که شامل وانت بارها، آژانس ها، تاکسی بیسیم، سرویس ادارات و مدارس، ثبت اطلاعات اولیه خودروها، ثبت موارد تخلف و تشویق، محاسبه میزان نرخ ارزش افزوده و ... می باشد در سازمان تاکسیرانی کاشان به صورت یکپارچه و فراگیر و با موفقیت اجرا شده که از آن بازدید به عمل آمد.

در این بازدید مدیرعامل سازمان حمل و نقل مهریز، بافق، مدیرعامل و پرسنل سازمان تاکیسرانی یزد، سیدعلی اکبر اسعدی و محمدحسن حامدی از اعضای هیئت مدیره سازمان حمل و نقل میبد و مسئول IT استانداری یزد حضور داشتند.