شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره 1148مورخ 99/10/15 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه احداث پارک محله ای محمود آباد از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

1–موضوع مناقصه: احداث پارک محله ای محمود آباد.2-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ225/000/000 ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 2096010500 بانک تجارت به نام شهرداری. 3- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ 99/12/3 تا تاریخ 99/12/19 و مبلغ خرید اسناد750/000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2027120000 بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری. 4- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ 99/12/10 تا تاریخ 99/12/19 ومحل آن دبیرخانه شهرداری. 5-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزچهارشنبه مورخ99/12/20 ساعت 12:30 در محل شهرداری. 6- هزينه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.7- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.8-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.9- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                                                                                        شهردار میبد- علیرضا نقوی

فراخوان

موافقت نامه

شرایط عمومی  و خصوصی پیمان

اسناد پارک

متره پارک محموداباد-صفحه 888 

متره پارک محموداباد-صفحه77 

متره پارک محموداباد-صفحه999 

متره پارک محموداباد-صفحه111

متره پارک محموداباد-صفحه222

متره پارک محموداباد-صفحه333

متره پارک محموداباد-صفحه444

متره پارک محموداباد-صفحه555 

متره پارک محموداباد-صفحه666 

نقشه پارک محمود آباد

پیوست 1

فرم1

قانون منع مداخله

برگ پیشنهاد قیمت